فتح حساب جاري البنك الاهلي اون لاين
מרחיק יונים אלקטרוני
הוצאת אזרחות פורטוגלית
самые популярные интернет магазины
hashing24.com отзывы

ANIMALS EXTRANYS

Una pàgina per descobrir la vida peculiar

Tauró donyet

speed test hot
Este peix destaca per la seua morfologia entre la família Mitsukurinidae. Es conegut per la seua prolongació que te sobre la boc. Es l’única espècie sobrevivent de la seua família, ja que els seus cosins Scapanorhynchus i Anomotodon es troben extingits. Actualment es possible trobar exemplars d’aquesta espècie en el oceà Atlàntic occidental i oriental, en els mars compresos de Japó a Austràlia i en el oceà Índic occidental.

CARACTERÍSTIQUES

El tauró donyet pot alcançar fins sis metres de llarg i pesar uns 700 kg. A diferència d’altres, aquest posseeix un musell aplanat i llarg.

Aquest peix posseeix en la seua mandíbula superior entre 35 i 53 files de dents i en la inferior de 31 a 62 files.

Les aletes dorsals i pectorals d’aquest tauró tenen forma arredonida al mateix temps que son xicotetes pel que fa a les aletes anal i pèlvica.

La pell d’aquest animal, es blanca amb detalls rosats en l’àrea del tronc i centelleigs blaus en les aletes. No obstant això, fora de l’aigua el tauró donyet es vermellós o marró. El color vermellós està relacionat amb els seus vasos sanguinis, que es troben prop de la pell.

Es considera que aquests taurons prefereixen viure en aigües d’una profunditat de entre 1300 i 1370 metres.

ALIMENTACIÓ

El tauró donyet s’alimenta d’ostracodes, crancs, peixos teleostis i de cefalòpodes. Per tant, per a buscar aliments, pot nadar tant per la superfície com per el fons marí.

Per a buscar les seues preses utilitza l’olfacte, la vista i la electrorrecepció.

 

pròxim Publicar

Anterior Publicar

Deixar una resposta

© 2018 ANIMALS EXTRANYS

Autor Anders Norén

לויטרה
581338107
peugeot expert 2017 option, expert option toll free number